Studijos

  Užsienio kalbų centras yra Vilniaus kolegijos akademinis padalinys, vykdantis užsienio kalbų mokymą ir laiduojantis jo kokybę. Centro dėstytojai
  • sudaro, kuria  ir tobulina užsienio kalbų programas;
  • atsako už jų vykdymo kokybę;
  • teikia siūlymus dėl studijų programų ir studijų plano;
  • vykdo privalomųjų profesinės/verslo/specialybės užsienio kalbų A1, A2,  B1, B2 lygiais ir pasirenkamųjų užsienio kalbų A1 – C1 lygiais mokymą;
  • vykdo studijų kokybės bei kompetencijų užtikrinimo tyrimus ir jų rezultatų pagrindu tobulina užsienio kalbų mokymo procesą;
  • rengia mokomąsias ir metodines priemones užsienio kalbų mokymui ir mokymuisi;
  • teikia siūlymus dėl užsienio kalbų programų materialinių sąlygų gerinimo;
  • teikia prašymus dėl užsienio kalbų mokymo(si), mokslinės bei didaktinės literatūros įsigijimo;
  • analizuoja veiklos rezultatus ir mokslo metų pabaigoje rengia Centro veiklos ataskaitą.