Veikla

Kalbų mokymas

Užsienio kalbų centro dėstytojų pagrindinės veiklos sritys – specialybės, profesinės ir verslo užsienio kalbų  mokymas, naujų kalbų mokymo ir mokymosi metodų taikymas, e-modulių kūrimas, būtinų žinių profesinei ir mokslinei veiklai daugiakalbėje, daugiakultūrinėje aplinkoje suteikimas.

Ypatingą dėmesį Centras skiria mokymo turiniui ir užsienio kalbų įvairovei. Studentai turi galimybę tobulinti jau išmoktas ir kiekvienais metais mokytis naujai siūlomų užsienio kalbų: danų, ispanų, italų, kinų, rusų, prancūzų, vokiečių, švedų. 2014 m. sudaryta darbo grupė „Užsienio kalbų mokymo/si turinio tobulinimo galimybės Vilniaus kolegijoje“ tyrimui atlikti, nuolat vykdys apklausas ir sieks išsiaiškinti bei rekomenduos metodus efektyviam kalbų mokymui/si, o taip pat siūlys priemones, kuriomis būtų pasiekta užsienio kalbų įvairovė ir išmokimo kokybė.

Konsultacijos ir paslaugos

Centras teikia konsultacijas užsienio kalbų žinių įsivertinimo, įvertinimo klausimais ir tuo tikslu buvo sukurti Kolegijos virtualaus mokymo aplinkoje įvairių lygių anglų, vokiečių, prancūzų, rusų bei verslo anglų ir vokiečių kalbų įsivertinimo testai: Užsienio kalbų įsivertinimo testai/Foreign language proficiency tests. Tam, kad objektyviai įvertintų ir rekomenduotų užsienio šalių jaunuolius studijoms Kolegijoje, pretendentų žinias kalbininkai tikrina ir žodžiu, pasinaudodami „Skype“ programa.  Centro  anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų specialistai verčia dokumentus ir vertėjauja susitikimuose.

Užsienio kalbų centras organizuoja kursus ir siūlo dešimt užsienio kalbų kvalifikacijos tobulinimo programų. Susidomėjimo sulaukia anglų, rusų ir italų  kalbų programos:   Komunikacijos žodžiu ir raštu A1/A2/B1 lygiais. Užsienio kalbų mokytis ir tobulinti žinias gali Kolegijos dėstytojai, darbuotojai, ištęstinių ir nuolatinių studijų studentų, absolventai ir visi susidomėjusieji.

Visuomeninė veikla

Užsienio kalbų centras, įsikūręs Verslo vadybos fakultete yra Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos buveinė nuo 2007 metų. Kolegijos kalbininkai noriai ir aktyviai dalyvauja Asociacijos veikloje. 2012 metais Centro vedėjai Jūratei Patackaitei už naudingiausią talką verslui, gimtosios kalbos pedagogų ir kitų kalbininkų bendradarbiavimo idėjų įgyvendinimą buvo įteiktas LKPA apdovanojimas „Baltojo filologo skrynelė“, o 2013 m. Vilniaus kolegijos kalbininkai įvertinti už rezultatyvų  kalbininkų tarpusavio bendradarbiavimą. 2014 m. Centro prancūzų kalbos lektorei Mildai Antanauskienei  buvo įteiktas pažymėjimas už profesionalų kalbų mokymą, aktyvią veiklą Asociacijoje ir jos sklaidą Lietuvoje.

Organizacinė veikla

Centro dėstytojai įsijungia į Kolegijos fakultetuose organizuojamas studentų, dėstytojų konferencijas bei kitus renginius ir organizuoja jau tradiciniais tapusius renginius: kartu su konferencijos iniciatoriais ir šeimininkais LSMU Kalbų ir edukacijos katedra respublikinę dėstytojų konferenciją „Kalbų studijos aukštojoje mokykloje“, o su kalbų besimokančiais studentais ir studentų atstovybėmis  Europos kalbų dienai, rugsėjo 26-ajai, skirtus renginius fakultetuose.