2020-2021 metais Užsienio kalbų centro lektoriai, tyrėjai plėtojo edukologijos ir filologijos mokslų krypčių tyrimų tematikas ir vykdė su kalbų mokymusi  bei edukacija susijusius tyrimus. Šiais metais buvo atlikti trys studijų kokybės bei kompetencijų užtikrinimo tyrimai, kuriais buvo išsiaiškinta užsienio kalbų mokymo(si) situacija Kolegijoje, nustatyti sunkumai, su kuriais studentai susidūrė mokydamiesi užsienio kalbų nuotoliniu, o taip pat iššūkiai dėstytojams, mokant užsienio kalbų nuotoliniu būdu.  Su tyrimų Užsienio kalbų mokymo(si) situacija Vilniaus kolegijoje, Užsienio kalbų mokymasis nuotoliniu būdu bei Užsienio kalbų mokymas nuotoliniu būdu 2020-2021 m. m.  rezultatais 2021 m. kovo mėn. Akademinių reikalų komisijos posėdyje buvo supažindinti fakultetų prodekanai, Studijų tarnybos vadovė ir Kolegijos pavaduotoja Studijoms.

2021 m. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ir Alytaus kolegijos straipsnių rinkinyje  Studijos kintančioje verslo aplinkoje išspausdintas Romantės Bučienės ir Užsienio kalbų centro lektorės Jūratės Merkienės straipsnis The Challenges of Making Sustainability a Top Priority Issue visiems aktualia tema (https://leda.lt/images/documents/Studijos_kintancioje_verslo_aplinkoje_2021.pdf).

Anglų kalbos lektorė Milda Kiškytė savo straipsnyje, Universalių kompetencijų svarba įsidarbinimui, kuris išspausdintas Utenos kolegijos žurnalo Įžvalgos  2020 m. Nr. 1 (https://www.utenos-kolegija.lt/visuomenei/zurnalas-izvalgos/2020-nr-1), dalijasi universalių kompetencijų poreikio, įsidarbinant informacinių technologijų srityje, analize.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokslo žurnalas Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai, 2021 m.  Nr. 6  (https://journals.lka.lt/journal/svuv) išspausdino 3 Užsienio kalbų centro lektorių straipsnius: anglų kalbos lektoriaus Vytenio KončiausMechanistic Vs. Holistic Language Learning – a Paradigm Change or Paradigm Paralysis? (https://journals.lka.lt/journal/svuv/article/1881/info); anglų kalbos lektorių Virginijos Andriusevičienės ir Viktorijos Prapraitės Online English Language Teaching / Learning during the Covid-19 Pandemic: Students’ and Teachers’ Perceptions at Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences (https://journals.lka.lt/journal/svuv/article/1869/info); jungtinės Užsienio kalbų centro (UKC) tyrėjų grupės: Ingridos Galkauskienės, Jūratės Helsvig, Aušros Netikšienės, Jūratės Patackaitės ir Violetos Žemaitienės Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai ir galimybės mokant(is) užsienio kalbų ir tobulinant skaitmeninę kompetenciją (https://journals.lka.lt/journal/svuv/article/1886/info). UKC tyrėjai gilinosi į tradicinius ir nuotolinio mokymo(si) metodus užsienyje, Lietuvoje bei analizavo jų pritaikymą mokant(is) užsienio kalbų.

2021 m. pavasarį UKC tyrėjai Ingrida Galkauskienė, Jūratė Helsvig, Jūratė Patackaitė ir Violeta Žemaitienė patirtimi dalijosi pranešime „Nuotoliniam mokymui(si) skirtos priemonės „Lietuvių kalba užsieniečiams: pažingsniui ir vaizdžiai“ rengimo patirtis“; https://ukc.viko.lt/2021/06/07/6-oje-tarptautineje-nuotolineje-konferencijoje-darnioji-daugiakalbyste-2021-pristatyta-uzsienio-kalbu-centro-destytoju-mokymosi-priemone/, kurį skaitė 6-ojoje VDU UKI ir LKPA tarptautinėje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė  2021“. UKC lektoriai tiriamąją patirtį skleidžia ne tik kolegoms, bet ir perteikia studentams, rengdami juos tarptautinėms studentų konferencijoms „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ (VVF) bei   „Ekonomika. Verslas. Vadyba“ (EKF).

Užsienio kalbų centro informacija